ประวัติสาขาวิชาประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


             ในปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ภายใต้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันมีห้องปฎิบัติการอยู่ในอาคาร 42 ชั้น 3 และประวัติความเป็นมาตาม ลำดับดังนี้

ปีพุทธศักราช 2540
            
เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ปีพุทธศักราช 2545
            
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ปีพุทธศักราช 2549
            เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี)

ปีพุทธศักราช 2553             
            ปรับปรุงหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2554 


ปีพุทธศักราช 2558 
            ปรับปรุงหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการยุบรวมสาขา 2 สาขา จากสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้กลายเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559